Обява за Общо събрание на 27 март 2023 г.

Съгласно устава на Българското общество за проучване на XVIII в. обявата за ОС на сдружението се публикува в Държавен вестник и при седалището на сдружението по регистрация в ТР. Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Българско общество за проучване на XVIII век“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива…

Read More