„Дългият осемнадесети век“ е монографична серия (ISSN 2603-4492), издание на „Българско общество за проучване на осемнадесети век“, регистрирана в Националния регистър за издадени книги в България (www.booksinprint.bg)  и включена в Националния реферетен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (https://nrs.nacid.bg/register/search). Всяка книга от серията представлява сборник статии със собствен ISBN, които имат за цел да популяризират в електронен вид научните доклади и презентации от семинарите и конференциите на „Българско общество за проучване на осемнадесети век“. Публикуваните материали имат интердисциплинарен характер от областта на хуманитаристиката и обществените науки. Предвиждат се и публикации на отзиви за проекти, национални и международни научни изяви.

Монографичната серия е некомерсиална и следва идеологията на свободен достъп до създаваното знание. За употребата на съдържащите се текстове не се предполага допълнителна правна регулация. Не се прилагат лицензионни режими. Водеща е единствено логиката на научната коректност и нейните правила. Ето защо изданията в рамката на “Дългият осемнадесети век” са безплатни, а авторите им ги предоставят без претенции на потенциалната читателска публика.

Стриктно се спазват правилата за peer-review: две анонимни рецензии определят публикуването на статиите във всеки том на монографичната серия. Отговорност за публикуваните факти, информация от всякакъв характер и тълкувания носи авторът на конкретния текст.