Дългият 18 век

Монографична серия

Издание на „Българско общество за проучване на осемнадесети век“, София 2017

bulgc18@gmail.com

Монографичната серия има за цел да популяризира в електронен вид научните доклади и презентации от годишните конференции на „Българско общество за проучване на осемнадесети век“. Публикуваните материали имат интердисциплинарен характер от областта на хуманитаристиката и обществените науки. Предвиждат се и публикации на отзиви за книги, проекти, национални и международни научни изяви като се спазват правилата за peer-review: две анонимни рецензии определят публикуването на статиите във всеки тематичен брой.

Дългият 18 век:

  • Миналото на Балканите: подходи и визуализации (ХVІІІ-ХІХ в.)
  • Наслади и забрани

Съдържание

І. „Миналото на Балканите: подходи и визуализации (ХVІІІ-ХІХ в.)“ – Годишна интердисциплинарна конференция, София, СУ, 2016

ІІ. „Наслади и забрани“ – Годишна интердисциплинарна конференция, София, СУ, 2017