Кратък речник на Ориента (или за непроявения дебат между Иван Богоров и Добри Войников)

Бисера Дакова Кратък речник на Ориента (или за непроявения дебат между Иван Богоров и Добри Войников)   Родината е отскубнато битие. Хоркхаймер / Адорно   Този текст ще се опита да онагледи ярката, но не винаги видима процесуалност в усвояването на своето1 – неговото постепенно, етапно съзряване през различни културни призми и модели, обусловило до…

Read More

Залези и Запади или окцидентализъм vs ориентализъм

Николай Чернокожев Залези и Запади или окцидентализъм vs ориентализъм   За България често – може да се каже, че и постоянно – се е твърдяло и се твърди, че е „между Изтока и Запада”[1]. Други втвърдили се твърдения са, че България се намира на кръстопът, че Балканският полуостров е мост, а от дадена (западна) гледна…

Read More

Ориентализъм, оксидентализъм и космополитизъм: Балкански пътеписи за Европа

Уенди Брейсуел Ориентализъм, оксидентализъм и космополитизъм: Балкански пътеписи за Европа (резюме)   Отчитайки хибридната природа на пътеписа, в статията се задават въпросите: дали той е маскирана като творческо писане документалистика; дали е разновидност на автобиографията; доколко може да се има доверие на информацията в него за описваните непознати места и за хората, които “картотекира”… Работата…

Read More

Турският поглед към Запада или еманципацията на Изтока?

Йорданка Бибина Турският поглед към Запада или еманципацията на Изтока?   Проблемът за турското възприемане на Запада има своите дълбоки исторически корени, но може да се каже, че от времето на Танзимата тънките нишки и спорадичните докосвания между тези два свята прерастват в траен интерес, в крайна сметка ускорил процесите на турската европеизация и модернизация.…

Read More

Оксидентализмът – реторични форми на самоидентификация

Антоанета Балчева Оксидентализмът – реторични форми на самоидентификация   В контекста на съвременната глобализационна реторика, оксидетлизмът е синтагма, потопена в богата мрежа от асоциативни полета, чиято динамика артикулира нови практики на поведение, формиращи идентичността в постмодерните социални структури. Разгледана в този план легитимността на оксидентализма е свързана със сложната диалектика на изравняване и творческо диференциране.…

Read More

Образът на Италия и италианците във възрожденските учебници по география (Италия и възрожденските представи за Оксидента)

Бойка Илиева Образът на Италия и италианците във възрожденските учебници по география (Италия и възрожденските представи за Оксидента)   Изложението представлява опит да се очертае мястото на Италия във възрожденските представи за Оксидента, въз основа на доосвобожденските учебници по география. Ще бъде потърсен отговор на следните въпроси: 1. Какви са обемът и качеството на информацията…

Read More

Европа в лириката на Асен Разцветников

Надежда Андреева Европа в лириката на Асен Разцветников   Животът и цялото творчество на Асен Разцветников свидетелства за личност, дълбоко вкоренена в родното и широко отворена към цивилизацията, която наричаме европейска. Връзките, която тази отвореност поражда, са резултат от естественото взаимопроникване на елементи, които конструират европейското културно поле; те са генетични, понеже творецът е продукт…

Read More

Една “европейка” в турската провинция или какво виждат жените

Надежда П. Александрова Една “европейка” в турската провинция или какво виждат жените   Проектът за този текст намира своето вдъхновение от пътеписа на М. Ф. Карлова, “Турската провинция и нейният селски и градски живот. Пътешествие из Македония и Албания” 1868г”.1 Впечатление прави фактът, че това е единствения текст от руска авторка в целия сборник с…

Read More

Енциклопедията през века на Просвещението

Рая Заимова Енциклопедията през века на Просвещението   Енциклопедичните издания започват да излизат масово в Западна Европа в края на ХVІІ в., а през ХVІІІ в. стават мощен инструмент на научната комуникация и символ на културния напредък през Просвещението. Специално във Франция се развива лексикографията на френския, появяват се речници на този език и в…

Read More

Националната държава в дигиталната епоха и парадоксите на балканистичния дискурс

Антоанета Балчева Националната държава в дигиталната епоха и парадоксите на балканистичния дискурс   Живеем във време, когато въпреки кризата в бранша на информационните технологии, дигиталната революция все още е в самото си начало. Нейните дългосрочни икономически, политически и културни последствия все още не са ясно изразени, и все още съществуват повече открити въпроси отколкото сигурни…

Read More