Един сложен Оксидентализъм: Колониално желание и разочарование у В. С. Найпол

Лийла Ганди (Мелбърн) Един сложен Оксидентализъм: Колониално желание и разочарование у В. С. Найпол   В последните години въпросът за връзката на В. С. Найпол с Англия започна да усложнява неговата досега негативна рецепция в постколониалната академична общност. Докато през 80-те години поколение от вдъхновени от анализа на колониалния дискурс критици беше способно да го…

Read More

“Погърчване” и “поевропейчване” през Възраждането

Раймон Детрез “Погърчване” и “поевропейчване” през Възраждането   1   Още при едно първо бегло запознанство с проблема за оксидентализма в България – в смисъл на отрицателно предразположение към Запада – възниква презумпцията, че българският (всъщност балканският) оксидентализъм изисква спрямо оксидентализмa “изобщо” същите допълнения и уточнения, каквито Мария Тодорова, изтъквайки специфичността на балканизма – отрицателното…

Read More

Пан-идеологиите в Османската империя срещу Запада: от паносманизма до пантюркизма

Йелда Демираг (Анкара) Пан-идеологиите в Османската империя срещу Запада: от паносманизма до пантюркизма   Дори когато Османската империя обхваща една трета от европейските земи, тя не е призната за европейска сила поради религията, различаваща я от другите европейски държави.[1] Де факто, османците не са се стремили да бъдат признати като такава, понеже са смятали, че…

Read More

Отново за “Оксидентализма” като образ на Другия

Надя Данова Отново за “Оксидентализма” като образ на Другия     Бих искала да споделя някои от проблемите, с които съм се сблъсквала в усилието си да разбера поне донякъде какво са искали да кажат нашите сънародници от XVIII и XIX в., сътворявайки образа на Запада. За всички нас е ясно, че не винаги можем…

Read More

Кратък речник на Ориента (или за непроявения дебат между Иван Богоров и Добри Войников)

Бисера Дакова Кратък речник на Ориента (или за непроявения дебат между Иван Богоров и Добри Войников)   Родината е отскубнато битие. Хоркхаймер / Адорно   Този текст ще се опита да онагледи ярката, но не винаги видима процесуалност в усвояването на своето1 – неговото постепенно, етапно съзряване през различни културни призми и модели, обусловило до…

Read More

Залези и Запади или окцидентализъм vs ориентализъм

Николай Чернокожев Залези и Запади или окцидентализъм vs ориентализъм   За България често – може да се каже, че и постоянно – се е твърдяло и се твърди, че е „между Изтока и Запада”[1]. Други втвърдили се твърдения са, че България се намира на кръстопът, че Балканският полуостров е мост, а от дадена (западна) гледна…

Read More

Ориентализъм, оксидентализъм и космополитизъм: Балкански пътеписи за Европа

Уенди Брейсуел Ориентализъм, оксидентализъм и космополитизъм: Балкански пътеписи за Европа (резюме)   Отчитайки хибридната природа на пътеписа, в статията се задават въпросите: дали той е маскирана като творческо писане документалистика; дали е разновидност на автобиографията; доколко може да се има доверие на информацията в него за описваните непознати места и за хората, които “картотекира”… Работата…

Read More

Турският поглед към Запада или еманципацията на Изтока?

Йорданка Бибина Турският поглед към Запада или еманципацията на Изтока?   Проблемът за турското възприемане на Запада има своите дълбоки исторически корени, но може да се каже, че от времето на Танзимата тънките нишки и спорадичните докосвания между тези два свята прерастват в траен интерес, в крайна сметка ускорил процесите на турската европеизация и модернизация.…

Read More

Оксидентализмът – реторични форми на самоидентификация

Антоанета Балчева Оксидентализмът – реторични форми на самоидентификация   В контекста на съвременната глобализационна реторика, оксидетлизмът е синтагма, потопена в богата мрежа от асоциативни полета, чиято динамика артикулира нови практики на поведение, формиращи идентичността в постмодерните социални структури. Разгледана в този план легитимността на оксидентализма е свързана със сложната диалектика на изравняване и творческо диференциране.…

Read More

Образът на Италия и италианците във възрожденските учебници по география (Италия и възрожденските представи за Оксидента)

Бойка Илиева Образът на Италия и италианците във възрожденските учебници по география (Италия и възрожденските представи за Оксидента)   Изложението представлява опит да се очертае мястото на Италия във възрожденските представи за Оксидента, въз основа на доосвобожденските учебници по география. Ще бъде потърсен отговор на следните въпроси: 1. Какви са обемът и качеството на информацията…

Read More