Технически изисквания

 

На адреса bulgc18@gmail.com се приемат текстове във формат MS Word (.doc, .docx) и шрифт Times New Roman, използван при всички азбуки. Към текстовете се прилага резюме на английски или френски език – озаглавено, съдържащо името на автора и завършващо с ключови думи (keywords) – с обем до 2000 знака.

 

Минимално форматиране на текста (без разредки, Numbering, Bullets, Underline). Автоматично въведени бележки (Endnotes). Посочване на библиографски данни без инверсия: съкратено малкото име на автора и фамилия, посочване на място на издаване, издателство и година. Заглавието на текста се посочва в курсив. Запазва се оригиналният език, на който е съответното заглавие. Същото важи и при цитирания на архиви.

 

Примери

Книга:

Said, Orientalism. London,Routlege & Kegan Rayl,1978, pp. 1, 2-3.

П. Р. Славейков, Съчинения. Т. 5, София, Български писател, 1980, с. 393.

 

Периодични издания:

Wolff, The Global Perspective of Enlightened Travelers: Philosophic Geography from Siberia to the Pacific Ocean, European Review of History/Revue Européenne d’histoire, Vol. 13,№3, September 2006, pp. 437-453.

И. Дичев, Фенове на родината, Критика и хуманизъм, кн. 39, 2012, с. 239-248

 

Сборници

В. Мутафчиева, Другите, В: Н. Данова, М. Калицин, В. Димова (ред.), Представата за „другия“ на Балканите, София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 10-13.

 

Източник в интернет

  1. Кьосев, С помощта на чук. Към критика на гилдийната идеология, 2004. Достъпно на: http://liternet.bg/publish4/akiossev/chuk.htm(17.12.2016).