Приемат се текстове във формат MS Word (.doc, .docx) и шрифт Times New Roman, 12′, използван при всички азбуки. Към текстовете се прилага резюме на чужд език (английски, френски или немски) –  разредка single, шрифт Times New Roman, 12′, озаглавено, съдържащо името и афилиацията на автора и завършващо с ключови думи (keywords) – с обем до 2000 знака.

Обемът на текстовете да е между 15 и 20 стандартни страници.

Минимално форматиране на текста (без разредки, Numbering, Bullets, Underline).

Бележките под линия въведени автоматично (Footnotes). Накрая на текста се извеждат цитираните библиографски заглавия, архиви и посетени сайтове (Bibliography) под името “Използвана литература”.

Бележките под линия се описват без инверсия: съкратено малкото име на автора и фамилия, посочване на място на издаване, издателство и година. Запазва се оригиналният език, на който е съответното заглавие. Същото важи и при цитирания на архиви.

Библиографията в края на текста се описва с инверсия на името на автора.

 

Примери за бележки под линия:

Бележките под линия се нанасят с автоматичната функция на текстообработващата програма, като знакът за бележката е преди пунктуационния знак. Пример:

“Показателно за тази насока е мнението на медиависта Петър Мутафчиев, според който в пътеписите се съдържат най-вече „бегли и повърхностни външни впечатления повече за местата, през които минавали, отколкото за техните жители и за условията, всред които текъл животът им“¹.

  • Книги Livres

E. Said, Orientalism. London, Routlege & Kegan Rayl, 1978, pp. 1, 2-3.

П. Р. Славейков, Съчинения. Т. 5, София, Български писател, 1980, с. 393.

  • Периодични издания Editions périodiques

L. Wolff, The Global Perspective of Enlightened Travelers: Philosophic Geography from Siberia to the Pacific Ocean, European Review of History/Revue Européenne d’histoire, Vol. 13, № 3, September 2006, pp. 437-453.

И. Дичев, Фенове на родината, Критика и хуманизъм, кн. 39, 2012, с. 239-248.

 

  • Сборници Recueils

В. Мутафчиева, Другите, В: Н. Данова, М. Калицин, В. Димова (ред.), Представата за „другия“ на Балканите, София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 10-13.

 

  • Архиви Archives

Archives du ministère des affaires étrangères (MAE), série Europe (1961-1965), sous-série 1

Başbakanlık Ismanlı Arşivi (BOA) C. ML 391/15 996.

Централен Исторически Архив (ЦИА) ф. 177, оп. 2, а.е. 801, л. 204.

 

  • Източник в интернет Citation dun site internet

A. Кьосев, С помощта на чук. Към критика на гилдийната идеология, 2004. Достъпно на: http://liternet.bg/publish4/akiossev/chuk.htm (24.09.2019).

 

Примери за библиография в края на текста (Bibliographie à la fin du texte)

  • Книги Livres

Said, E. Orientalism. London, Routlege & Kegan Rayl, 1978, pp. 1, 2-3.

  • Периодични издания Editions périodiques

Wolff, L. The Global Perspective of Enlightened Travelers: Philosophic Geography from Siberia to the Pacific Ocean, European Review of History/Revue Européenne d’histoire, Vol. 13, № 3, September 2006, pp. 437-453.

Димитров, А. Българският периодичен печат в Цариград в условията на османската политическа действителност, Исторически преглед, кн.9, 1991, с. 17-37.

  • Сборници Recueils

Sabev, O. Ottoman Medreses in Rusçuk-Rousse. In: Mélanges Prof. Machiel Kiel. Études réunies et préfacées par Prof. Emérite Abdeljelil Temimi. Zaghouan, Temimi Foundation, 1999, pp.507-528.

Мутафчиева, В. Другите. В: Н. Данова, М. Калицин, В. Димова (ред.), Представата за „другия“ на Балканите, София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 10-13.

  • Източник в интернет Citation dun site internet

Кьосев, А. С помощта на чук. Към критика на гилдийната идеология, 2004. Достъпно на: http://liternet.bg/publish4/akiossev/chuk.htm (24.09.2019).

American Board Archives in Istanbul. Достъпно на https://archives.saltresearch.org/ (14.01.2020).