Уважаеми колеги,

Очакваме Вашите текстове от състоялата се конференция

Книгите като събития в Европа и Османската империя

(ХVІІ–ХІХ век)

до 30 ноември 2019 г. на адреса на Българско общество за проучване на осемнадесети век bulgc18@gmail.com

 

Технически изисквания

Приемат се текстове във формат MS Word (.doc, .docx) и шрифт Times New Roman, използван при всички азбуки. Към текстовете се прилага резюме на чужд език (английски, френски или немски) – озаглавено, съдържащо името на автора и завършващо с ключови думи (keywords) – с обем до 2000 знака.

Минимално форматиране на текста (без разредки, Numbering, Bullets, Underline).

Бележките под линия въведени автоматично (Footnotes). Накрая на текста се извеждат цитираните библиографски заглавия, архиви и посетени сайтове (Bibliography).

Библиографските заглавия се описват без инверсия: съкратено малкото име на автора и фамилия, посочване на място на издаване, издателство и година. Запазва се оригиналният език, на който е съответното заглавие. Същото важи и при цитирания на архиви.

 

Примери

 

Книги

E. Said, Orientalism. London, Routlege & Kegan Rayl, 1978, pp. 1, 2-3.

П. Р. Славейков, Съчинения. Т. 5, София, Български писател, 1980, с. 393.

 

Периодични издания

L. Wolff, The Global Perspective of Enlightened Travelers: Philosophic Geography from Siberia to the Pacific Ocean, European Review of History/Revue Européenne d’histoire, Vol. 13, № 3, September 2006, pp. 437-453.

И. Дичев, Фенове на родината, Критика и хуманизъм, кн. 39, 2012, с. 239-248.

 

Сборници

В. Мутафчиева, Другите, В: Н. Данова, М. Калицин, В. Димова (ред.), Представата за „другия“ на Балканите, София, АИ „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 10-13.

 

Архиви

Archives du ministère des affaires étrangères (MAE), série Europe (1961-1965), sous-série 1

Başbakanlık Ismanlı Arşivi (BOA) C. ML 391/15 996.

Централен Исторически Архив (ЦИА) ф. 177, оп. 2, а.е. 801, л. 204.

 

Източник в интернет 

A. Кьосев, С помощта на чук. Към критика на гилдийната идеология, 2004. Достъпно на: http://liternet.bg/publish4/akiossev/chuk.htm (24.09.2019).