Списък на членовете на Българското общество за проучване на 18 век

Управителен съвет

Председател: Заимова, Рая

Институт за балканистика с Център по тракология, БАН

E-mail: rzaimova@hotmail.com

 

Зам. председател: Александрова, Надежда

СУ “Кл.Охридски”, Факултет по славянски филологии

E-mail: n.alexandrova@slav.uni-sofia.bg

 

Секретар: Алексиева, Анна

Институт за литература, БАН

E-mail: annaaleksieva@hotmail.com

 

Списък на членовете по азбучен ред:

 

Азманова-Рударска, Елена

ЮЗУ „Неофит Рилски“

E-mail: elena_azmanova@swu.bg
Българска литература, Мемоаристика

 

Александрова, Надежда

СУ “Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

E-mail: n.alexandrova@slav.uni-sofia.bg

Tel: 029308535

Българска и балканска литература на XIX век, история на жените и половете, постколониални изследвания и имагология

 

Алексиева, Анна

Институт за литература, БАН

E-mail: annaaleksieva@hotmail.com
Tel: +359887509523

Българска литература (XIX век), възрожденска поезия, национална идентичност, български героичен пантеон, литературен канон, маргинализирани автори и текстове, културна интимност

 

Антов, Пламен

Институт за литература, БАН

E-mail: plamenantov@mail.bg
Tel: 0885601443

Френска и немска философия, Русо, Паисий Хилендарски

 

Атанасов, Димитър

Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН

E-mail: dimitar.atanassov@gmail.com

Tel: +359887225359

 

Балчева, Антоанета

Институт за балканистика с Център по тракология, БАН

E-mail: ani.balcheva@yahoo.com

Имагология, Сравнително литературознание

 

Баръмова, Мария

СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет

E-mail: mariabaramova@gmail.com, baramova@clio.uni-sofia.bg

Tel: +35929308378

Европейско-османски отношения; международни отношения, геополитика

 

Бобев , Андрей

Кирило-Методиевски научен център, БАН

E-mail: andreybobev@yahoo.com

Tel: 0885 188 911

Палеославистика, библеистика, история на българския език, история на българската литература

 

Божинов, Пламен

Институт за исторически изследвания, БАН

E-mail: pbojinov@abv.bg

 

Вачева, Ангелина

СУ, Св. „Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

E-mail: angelinavacheva@yahoo.com

Руска литература от 18 век, връзка с други литератури

 

Градева, Росица

Институт за балканистика с Център по тракология, БАН; АУБ

E-mail: rgradeva@gmail.com

Османска администрация, балкански общности в края на 18 век

 

Грбић, Драгана

Институт за књижевност и уметност, Београд, Србија

drherald@gmail.com

Jужнословенска књижевност и културна историја 18. века у европском контексту; просветитељство на Балкану; путописна литература; аутобиографија; историја медија

 

Дамянова, Румяна

Институт за литература, БАН

E-mail: damianova3@abv.bg

Българска литература от 18-19 век, паратекст, форми на комуникация

 

Данова, Надя

Институт за балканистика с Център по тракология, БАН

E-mail: nadiadnv@yahoo.com

Балканите и Просвещението, Просвещение – Романтизъм

 

Данова, Пенка

Институт за балканистика с Център по тракология, БАН

E-mail: penkadanova@yahoo.com

Tel: 02 / 973 54 61; 088 618 32 19

Италианска литература, културни взаимоотношения на Балканите

 

Дечев, Стефан

ЮЗУ „Неофит Рилски“

Email: stdetchev@yahoo.com

Tel: 0899776170

История на храненето на Балканите; преднационални идентичности

 

Димитрова, Маргарет

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

E-mail: marg@abv.bg; marg@slav.ubi-sofia.bg

Tel: +359893341577

История на българския език, българска книжнина XV-XVII в., дамаскинари, Паисий Хилендарски

 

Заимова, Рая

Институт за балканистика с Център по тракология

E-mail: rzaimova@hotmail.com

Културна история, европеизация в Османската империя, пътеписи, имагология

 

Игнатов, Владимир

9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, СУ „Св. Климент Охридски”

e-mail: vladimir_ignatov@abv.bg

Българска литература (XVIII-XXв.), развойни процеси в българската драматургия

 

Илиева, Бойка

ЮЗУ „Неофит Рилски“

E-mail: boyka@abv.bg

Tel: 088 955 27 77

Италианска литература, история на превода

 

Илчева, Радослава

Институт за литература, БАН

E-mail: ilcheva@bas.bg; rilcheva@abv.bg

Литературни митове, френско-руски взаимоотношения

 

Капралова, Недка

Институт за литература,БАН
E-mail: nedkakapralova@gmail.com

Българска литература от 18-19 век, българо-френски културни връзки, народна култура, спомоществователи

 

Караджова, Даринка

ЮЗУ „Неофит Рилски”

E-mail: karadjovadbg@abv.bg

Tel: 02/828 04 10; 0887 219 497
Книжовна история,палеография и кодикология

 

Костова, Людмила

Великотърновски университет „Св св. Кирил и Методий“

E-mail: lkostova@mbox.digsys.bg

Английска литература, културология

 

Крушева, Катерина
Семинар по славянска филология, Гьотинген (Германия)

E-mail: katerina_kroucheva@yahoo.de

Сравнително литературознание

 

Кръстева, Денка
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

E-mail: dkristeva@abv.bg

История и поетика на руската литература, културна история на Русия, нов историзъм

 

Лучи, Диего
Американски университет в България

E-mail: dlucci@aubg.bg

Tel: 35973/888479; 0877 303249

Европейска интелектуална история; философия; Английско и Италианско просвещение

 

Манолакев, Христо

Великотърновски университет „Св св. Кирил и Методий“

E-mail: h_manolakev@abv.bg

Tel: 3592/9737015

Руска литература (18-20 в.); Руско-български културни връзки; поетика, сантиментализъм

 

Меламед, Галина

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии

E-mail: galina_melamed@hotmail.com

Tel: 02/ 877 72 03

Сравнително литературознание, рецепция на френската литература в България

 

Миндова, Людмила

Институт по балканистика с Център по тракология, БАН

E-mail: lmindova@yahoo.co.uk

Хърватски барок, южнославянски литератури, сравнително литературознание

 

Мирчева, Кета

Независим изследовател

kmircheva2@yahoo.com 

Национални движения и идентичности на Балканите, история на идеите, места на памет – 18. – началото на 20. в.

 

Митев, Пламен

СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет

E-mail: plamdm@abv.bg

Tel: 02/ 2928318

Икономическа и социална история на Османската империя през 18 век

 

Михаила, Илеана
Букурещки университет, Факултет по чужди езици

E-mail: ileanamihaila59@gmail.com

Френска и румънска литература и история (18-19 в.), сравнително литературознание, История на културата

 

Михова, Лидия

Институт за литература, БАН

E-mail: lidiyamihova@gmail.com

Българска литература (18-19 в.), народни книги, устна и писмена култура, четене, разказване, иконични и вербални образи

 

Ненова, Любка

ЮЗУ “Неофит Рилски”, Филологически факултет

E-mail: ljubka_nenova@abv.bg

Tel: 0884/756-270

Старобългаристика, химнография, агиография, паисиезнание, иконография

 

Николова, Дияна

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
E-mail: dianikwork@gmail.com

Митология, антична култура, западноевропейска литература, културология, сравнително литературознание

 

Петкова, Антоанета

СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет

E-mail: petkova.antoaneta@gmail.com

Османска империя; дипломация; френско-османски отношения

 

Първев, Иван

СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет
E-mail: ivanparvev@yahoo.com; parvev@clio.uni-sofia.bg

Tel: 02 / 944 85 84

Европейско-османски политически отношения през 15-19 век, теория на международните отношения, история на Източния въпрос

 

Пътова, Николета

Институт за литература, БАН

E-mail: nikoletapatova@hotmail.com

Българска литература и театър (18-20 в.); Национална идентичност, национализъм и национална митология

 

Радосавлевич, Неделко

Историски институт, Београд

E-mail: nedjo.radosavljevic@gmail.com 
Православна църква, балкански славяни през 18 век, история на бита

 

Радулов, Цветан

СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет

E-mail: blackzvetan@yahoo.com

Tel: 0896804360
Османска империя, история на всекидневието, военни конфликти в Средна и Югоизточна Европа

 

Серафимова, Маргарита

Институт за балканистика с Център по тракология, БАН
E-mail: margarita_serafim@yahoo.fr

Френско просвещение; сравнително литературознание

 

Сивриев, Сава
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

E-mail: sivriev@yahoo.com 
Tel: 054 / 404 33

Българска литература 18-20 век, теория на литературата, руска литература 19-20 век, теология

 

Соленкова, Любомила

Институт за исторически изследвания, БАН

E-mail: lubomila_solenkova@yahoo.com

Историография, български културни, просветни и научни институции и дейци от Новото време, българо-чешки културни връзки и влияния

 

Спасова, Андриана

Институт за литература, БАН
E-mail: andriana.spassova@gmail.com 
Tel: +359899937568

Рецепция на античността през XIX век; национална идентичност; нравоучителна преводна литература през Българското възраждане; модернизация на българското образование; антични басни и параболи

 

Стоилова, Тамара
Институт за исторически изследвания, БАН

E-mail: tamarasto@abv.bg 
Tel: 02 / 8896975; 0887 841 853

Европа, Русия и Османската империя

 

Стоименова, Бисерка
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

E-mail: bissera66@yahoo.com
Tel: 0899 944510
Френска литература XVII-XIX в., либертинска литература и икономическа социология

 

Стойчева, Елисавета

ЮЗУ „Неофит Рилски“

E-mail: estoycheva@swu.bg

Българска литература (XVIII-XIX век)

 

Тартари, Ериона

Център за научни изследвания, Тирана

E-mail: erionatartari@gmail.com

Френското просвещение на Балканите

 

Тачева, Елена

ЮЗУ „Неофит Рилски“

E-mail: elenatacheva@abv.bg

Tel: 02 / 378 721; 0888 134 896

Българска литература, културология, интелектуални елити, литературни институции

 

Тименова, Мая

ПУ „Паисий Хилендарски“

E-mail: mtimenova@yahoo.com
История на френската литература: писатели философи, културология

 

Тодоров, Цветомир

Институт за балканистика с Център по тракология, БАН

E-mail: ceco@bili-bg.org

Просвещение; религиозни общности, секуларизъм

 

Тодорова, Олга
Институт за исторически изследвания, БАН

E-mail: olgat@abv.bg

Tel: 02 9787358
Социална история

 

Христемова, Мина
Градски музей, Асеновград

E-mail: mhristemova@abv.bg
Българо-гръцки взаимоотношения, регионална история

 

Чернокожев, Николай
СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

E-mail: nikolay.chernokozhev@abv.bg 
Българска литература (18-20 век)

 

Шушарова, Мария

Институт за балканистика с Център по тракология, БАН;

E-mail: m_shusharova@abv.bg

Османска империя, провинциални елити и общности