УСТАВ
на
Сдружение с нестопанска цел
„Българско общество за проучване
на осемнадесети век“

Общи положения

Чл. 1. Сдружението „Българско общество за проучване на осемнадесети век“ е неполитическа организация с идеална цел. То е асоциирано към Международното общество за проучване на осемнадесети век (ISECS).

Чл. 2. Сдружението „Българско общество за проучване на осемнадесети век“ обединява усилията, организационните и икономическите възможности на сдружителите, подписали учредителния протокол от 14. 12. 2000 година.

Чл. 3. Сдружението е юридическо лице със седалище в град София, 1504, бул. Цар Освободител 15, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, кабинет 146 (изменение с решение на ОС на 27.03.2023 г.)

Чл. 4. Сдружението има запазено и защитено от закона име, знак и печат. То има собствена банкова сметка и съставя баланс за приходите и разходите.

ГЛАВА ВТОРА

Цели, задачи и средства за тяхното постигане

Чл. 5. Целите на сдружението са:

 • Сдружението е предназначено да извършва дейност в частна полза.
 • Да се поощрява изучаването на осемнадесетия век, епохата на Просвещението – в нейните широки граници, чрез изследвания във всички сфери на науката и по този начин да съдейства за развитието на образованието.
 • Да популяризира всред научната и по-широка общественост идеите и литературата на Просвещението и свързаните с него процеси в по-ново време, определящи нагласата, мисленето на българското общество.
 • Да се съдейства в по-широк мащаб за разпространението на постиженията на българската наука и просветителски постижения сред европейската научна общност и на международния научен обмен.
 • Да провокира интереса на студенти и млади изследователи към проблематиката на осемнадесети век и свързаните с нея идеи.
 • Да се работи за излизане от тесните национални рамки и да се разпространяват постиженията в общоевропейски контекст, съобразно духовната съвременна ценностна система.
 • Да се разширява научното сътрудничество с други неполитически и научни сдружения, с отделни лица с подобни интереси в Република България и други страни.

Чл. 6. За постигане на тези цели Сдружението си поставя следните задачи и провежда следните дейности:

6.1. Организира научни изследвания в различни области на хуманитарното познание през осемнадесети век;

6.2. Организира научни конференции, лекции, семинари и други по специализирани теми, свързани с проблематиката на осменадесетия век.

6.3. Инициира написването и разпространението на публикации, посветени на осемнадесетия век.

6.4. Популяризиране на научните постижения, посветени на осемнадесетия век, в периодични издания, вестници, бюлетини и други.

6.5. Поддържа членството на Сдружението и укрепва международното сътрудничество със сродни организации от други страни.

ГЛАВА ТРЕТА

Органи на управление

Чл. 7. Органи на Сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет, Комисия за финансов контрол (КФК) и Касиер.

Чл. 8. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

Управителен орган на сдружението е управителният съвет.

Общо събрание:

Чл. 9. Общото събрание има следните правомощия:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, Комисията за финансов контрол и техните председатели, както и Касиера на сдружението, който се избира с явно гласуване;
 4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 8. приема бюджета на сдружението;
 9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 10. приема отчета за дейността на УС и КФК, и ги освобождава от отговорност;
 11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 12. взема и други решения, предвидени в устава.
 13. определя начина и размера на заплащане на членовете на УС.
 14. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.
 15. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на общото събрание

Чл. 10. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Поканата се обявява в Търговския регистър, на електронната страница на Сдружението и по имейл най-малко един месец преди Общото събрание.

(изменение с решение на ОС на 27.03.2023 г.)

Кворум

Чл. 11. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Общото събрание се открива от Председателя на УС, който предлага проект за дневен ред и ръководство на събранието (председател и секретар-протоколчик).

Събранието се ръководи от избрания председател, а секретар-протоколчикът изготвя протокол, който се подписва от него и председателя и се съхранява безсрочно.

Общото събрание да провежда заседанията си присъствено, по интернет и в хибридна форма  (изменение с решение на ОС на 27.03.2023 г.)

 

Гласуване

Чл. 12. Всеки член на общото събрание има право на един глас.

Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска.

Управителен съвет

Чл. 13. Управителният съвет се състои от трима души – Председател, Секретар и член, които са членове на сдружението, избрани от общото събрание с таен вот за срок от две години. До избирането на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява своите функции.

Председател на управителния съвет може да бъде хабилитирано лице, което има докторска степен. Председателят може да бъде избиран не повече от два последователни мандата.

Председателят представлява сдружението официално в България и чужбина.

По решение на общото събрание функциите на управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице – управител.

Правомощия на управителния съвет

Чл. 14. Управителният съвет:

 1. представлява сдружението, както и определя обема на предста­вителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението през изтеклата година и програма за дейността на сдружението за следващата година;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на Сдружението;
 8. да приема нови членове (изменение с решение на ОС на 27.03. 2023 г.)

 

 1. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 2. изпълнява задълженията, предвидени в устава.

Заседания на управителния съвет

Чл. 15. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията относно избиране на ликвидатор, както и решенията по чл. 13, т. 3 и т. 6 от този устав – с мнозинство от всички членове.

Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Комисия за финансов контрол

Чл. 16. Комисията се избира на обикновено общо събрание, предшестващо годишното. Състои се от трима члена, които избират председател от състава си. Комисията се избира за срок от една година и има за задача да проверява финансовото състояние на сдружението, за което съставя писмен отчет и го докладва на годишното общо събрание.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Членство

Чл. 17. Сдружението е отворено за всички физически и юридически лица от страната и чужбина, които се интересуват от изучаването и изследването на осемнадесетия век.

Сдружението обединява учени от различни институции и с различни сфери на интереси, свързани с осемнадесетия век и Просвещението, които са съгласни и следват предписанията на този устав и които редовно заплащат членския си внос.

Всеки пълноправен член на сдружението има право да гласува и да бъде избиран в органите на сдружението, ако това е в съответствие с този устав.

Членски права и задължения

Чл. 18. Членуването в сдружението е доброволно.

Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, когато това е предвидено в устава.

За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Прекратяване на членството

Чл. 19. Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
 5. при неплащане на членски внос повече от две години; (изменение с решение на ОС на 27.03. 2023 г.)
 6. при отпадане.

Решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи по реда, предвиден в установените правила на сдружението.

ГЛАВА ПЕТА

Имущество и начини на финансиране

Чл. 20. Имуществото на сдружението се образува от парични средства, набирани от:

 • Членски внос, който се определя с решение на общото събрание;
 • Вноски от дарители, спонсори и др.
 • Други разрешени от закона начини.

Чл. 21. Финансирането и имуществото се контролират и управляват от ръководните му органи, при спазване на законите в страната и този Устав.

Чл. 22. Всяка година при свикване на Общо събрание Председателят внася в УС проекта на финансовата сметка на сдружението за текущата година, за да бъде включена в дневния ред на общото събрание.В тази сметка се включват: разходите за издръжка на сдружението, средствата, необходими за участие и прояви като научни конференции и семинари, за работни срещи, сесии и др. на сродни неправителствени организации и дружества от други страни, за международни изяви и участия в такива с отделни доклади и др. материали, свързани с дейността на сдружението, за възнаграждения на работещите по трудов или граждански договор, за възнаграждения на членовете на УС и КФК, консултантски възнаграждения и др.

ГЛАВА ШЕСТА

Прекратяване

 

Чл. 23. Сдружението няма краен срок на съществуване.

Чл. 24. Сдружението може да се прекрати само по решение на общото събрание, или на съдебните власти в предвидените от закона случаи.

Чл. 25. Всички спорове, възникнали между членовете на сдружението, се уреждат по пътя на доброволното споразумение, а при непостигане на съгласие, се прилагат законовите разпоредби.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен: Този устав е приет единодушно на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел „Българско общество за проучване на осемнадесетия век“, състояло се на 14. 12. 2000 г.

Промените в устава са приети единодушно на Общо събрание на на сдружение с нестопанска цел „Българско общество за проучване на осемнадесетия век“, състояло се 27.03. 2023 г.