Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Съгласно устава на Българското общество за проучване на XVIII в. обявата за ОС на сдружението се публикува в Държавен вестник и при седалището на сдружението по регистрация в ТР.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Българско общество за проучване на XVIII век“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо събрание на сдружението на 27 март 2023 г.от 18.00 часа в София, бул. Цар Освободител№ 15, Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“, при следния дневен ред:

  • освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет и избор на нови членове на управителния орган за нов двугодишен мандат;
  • промяна на адреса на управление на сдружението;
  • приемане на промени в устава на сдружението;
  • приемане на годишен доклад и годишен отчет за дейността на сдружението за 2021 и 2022 г;
  • приемане на бюджет на сдружението за 2023 г.;
  • гласуване на решение за размера на членския внос и събиране начленски внос;
  • разни.

В случай че в посочения час не се явят членове на сдружението в необходимия по устава кворум за провеждане наредовното общо събрание, заседанието ще се проведе в 19 ч. на същия ден и адрес, колкото и членове се явят. Всеки от членовете на сдружението може да получи достъп до документите и материалите, свързани с дневния ред, на имейл, както и проекта за изменение на устава на сдружението. Поканват се всички членове на сдружението да участват в заседанието на общото събрание.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Comment

*

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.