„Христоитията“ на Райно Попович и гърко-римската античност

„Христоитията“ на Райно Попович и гърко-римската античност Марта Методиева   Изследването на присъствието на гръко-римската античност в произведенията на българските просвещенци от края на XVIII-ти и целия XIX-ти век предизвиква интерес поради непроследените прояви на влиянието, което тя е оказала върху техния мироглед, върху етичния и културния им код на поведение. В синхрон с обръщането…

Read More

Паметта за миналото през спомоществователството за исторически съчинения (1836-1856 г.)

Паметта за миналото през спомоществователството за исторически съчинения (1836-1856)   Недка Капралова Институт за литература, БАН   За периода 1836–1856 г. в българската книжнина се появяват шест труда с историческо съдържание, отпечатани с предварителната помощ на бъдещите си (потенциални) читатели (слушатели). Още едно съчинение – Разговорник греко-болгарски от Христаки Павлович, може да се причисли към…

Read More

Балканите – образи на европейското и на другостта

БАЛКАНИТЕ – ОБРАЗИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И НА ДРУГОСТТА Дияна Николова   Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”   The Balkans – Images of the European and the Other Diyana Nikolova The Paisii Hilendarski University of Plovdiv   Abstract: The text outlines stable mental models and concepts, such as European, East, West, barbarians, and semi-barbarians, related to the…

Read More

Антон Лукс. Погледът на обобщението

Антон Лукс. Погледът на обобщението   Николай Чернокожев СУ „Св. Климент Охридски“   Написването на името на Антон Ервин Лукс в Google отвежда до негови представяния, в които на първо място е поставено „изследовател на Африка”. Той е още един познавач – след Хайнрих Барт, който описва пътуването си от Русчук до Солун през 1862…

Read More

Католическите мисии в Македония (края на XVIII – XIX век): между духовното и светското

Католическите мисии в Македония (края на XVIII – XIX век): между духовното и светското   Рая Заимова Институт за балканистика с Център по тракология   От Древни времена до наши дни град Солун е заемал и заема едно от ключовите места в източната част на Средиземноморския басейн и по-специално в Егейско море. Мисионерската дейност на…

Read More